preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
 

     A magical Dream

 

               TESI

 

 

       

       Terra Vita

 

 

   

       I wish, I can

Zoro-Uključivanje životinja u odgojno-obrazovni proces

 

 

 

Europa za građane-K europskim vrijednostima, osobe s invaliditetom kao ravnopravni građani

K europskim vrijednostima

  

Projekt “K europskim vrijednostima-osobe s invaliditetom kao ravnopravni građani”/”Towards European values - persons with disabilities as equal citizens” se provodi u okviru programa Europa za građane, a vrijednost projekta je oko 130 000 eura. Nositelj projekta je Asocijacija za promovisanje inkluzije Beograd (SAPI Beograd), a partneri su uz OŠ Josipa Matoša Vukovar i Centar za orijentaciju društva Beograd, Udruženje “Na pola puta”  Pančevo, Škola sa domom za učenike oštećenog sluha “11. maj” Jagodina, Udruženje osoba sa mentalnim invaliditetom Niš, Inkluzivni centar  Novi Sad, Istituto Regionale Rittmeyer Per I Ciechi Di Triest, Zavod za gluve i nagluve Ljubljana, Asocijacija roditelja dece sa invaliditetom “Zračak nade” Pljevlja, Republički centar za podršku osobama sa intelektualnim invaliditetom Skoplje te Ustanova za obrazovanje odraslih “Socijalno-edukativni centar” Banja Luka. Projekt traje 12 mjeseci, od rujna 2015. do kolovoza 2016. godine. Više o projektu može se pronaći u prilogu te na web stranici Asocijacije i zvaničnoj Facebook stranici projekta: http://www.sapi.rs/2012/index.php/sr/vesti-gradjani-2015 i https://www.facebook.com/sapi.europe.for.citizens/

Cilj projekta jest doprinijeti punoj integraciji i građanskom sudjelovanju osoba s invaliditetom u društvu, a u skladu s europskim vrijednostima i principima. Specifični cilj je razvijanje modela sveobuhvatnog osnaživanja osoba s invaliditetom, s posebnim fokusom na osobe s intelektualnim invaliditetom, kako bi mogli  preuzeti aktivnu ulogu u stvaranju inkluzivnog demokratskog društva i  utjecati na procese donošenja politike na nacionalnom i europskom nivou, a koje imaju utjecaj na njihovu dobrobit. Projekt će koristiti iskustva i znanja iz područja inkluzije i građanskog osnaživanja osoba s invaliditetom širom zemalja članica EU i zemalja kandidata za članstvo, u cilju jačanja demokratskog sudjelovanja svih građana, uključujući one koji su na marginama društva.

Očekivani rezultati su prije svega organizacija edukativnih radionica, debata i dijaloga za i među osobama s invaliditetom u 7 zemalja (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Italija, bivša jugoslovenska republika Makedonija, Slovenija, Srbija), uključujući pružatelje usluga i udruge samozastupnika osoba s invaliditetom, po pitanju i u vezi s samozastupanjem, volontiranjem, integracije u zapošljavanju i socijalnog poduzetništva, zatim razmjena primjera dobre prakse iz svih zemalja sudionica, istražujući potrebne preduvjete i moguće putove kako koristiti dobre prakse iz svih partnerskih zemalja, te razvijanje jake transnacionalne komponente projekta kroz jednaku zastupljenosti pružatelja usluga i osoba s invaliditetom u svim projektnim aktivnostima iz svih zemalja članica. Projektom su planirane različite aktivnosti, od predavanja i radionica za osobe s invaliditetom i stručnjake koji se bave problematikom osoba s invaliditetom, do međunarodnih konferencija na različite teme, od volonterizma do socijalnog poduzetništva.

SUSRET u Trstu

Prvi susret svih partnera u projektu održan je od 4. do 6. rujna 2015. godine u Trstu, u Institutu za slijepe i slabovidne Rittmeyer. Tijekom susreta predstvaile su se sve partnerske organizacije te je voditelj projekta dr. Dragan Lukić, kao predstavnik Asocijacije za promovisanje inkluzije iz Beograda predstavio projektne aktivnosti. Partnerske organizacije su se dogovorile oko dinamike i načina realizacije slijedećih projektnih aktivnosti te su se usuglasile oko načina prezentiranja informacija o projektu u medijima.

     

 

EDUKACIJA u Sisevcu

Drugi partnerski susret u okviru projekta "K europskim vrijednostima-osobe s invaliditetom kao ravnopravni građani" održan je od 18. do 20. rujna 2015. godine u Sisevcu (Srbija). Teme edukacije bile su: ljudska prava, prava osoba s invaliditetom, samoodređenje i samozastupanje osoba s intelektualnim teškoćama. Predavanja i radionice su vodili Radoš Keravica i Nikola Delibašić (Asocijacija za promoviranje inkluzije Srbije). Tijekom trodnevne edukacije upoznali smo se s načinima praktičnog rada koji potiču samoodređenje osoba kao preduvjet za razvoj samozastupničkih vještina, vrstama samozastupanja i modelima grupa za samozastupanje, modelom ponašanja profesionalaca koji se bave samozastupanjem osoba s intelektualnim teškoćama i vještinama promocije građanskih prava. U edukaciji su sudjelovale mr.spec. Dejana Varnica, psihologinja i Goranka Ćulibrk, prof. rehabilitator.

 

      

 

EDUKACIJA U SISEVCU

Od 23. do 25. listopada 2015. godine održan je drugi dio druge projektne aktivnosti u Sisevcu (treći partnerski susret). Tijekom edukacije podrobnije smo se upoznali s konceptom samozastupanja, strategijama i tehnikama samozastupanja te praktičnom primjenom Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Predstavljena su i praktična iskustva samozastupnika Grupe za samozastupanje API Srbije. Edukacija je realizirana kroz prezentacije, radionice, diskusije i rad u malim skupinama. Kao rezultat rada nastao je šestomjesečni plan akcije s ciljem formiranja grupe za samozastupanje u vlastitoj sredini. Predavanja i radionice su vodili Duška Stojisavljević (API Srbije), Nikola Delibašić (API Srbije) te Radoš Keravica. U edukaciji su sudjelovali Goranka Ćulibrk, prof. rehabilitator i učenik Valentin Matijašević.

               

          

 

EDUKACIJA U VUKOVARU

Treća projektna aktivnost u okviru projekta "K europskim vrijednostima-osobe s invaliditetom kao ravnopravni građani" održana je od 11. do 13. prosinca 2015. godine u Vukovaru. Tema edukacije je bila "Volonterizam kao sredstvo uključivanja osoba s invaliditetom". Edukacija je organizirana kroz predavanja, radionice, diskusije i rad u malim grupama. Edukaciji je nazočilo 14 sudionika iz partnerskih organizacija. Cilj je bio upoznavanje i osnaživanje sudionika za razvijanje volonterizma kao sredstva za ukjučivanje osoba s invaliditetom u lokalnu zajednicu. U edukaciji su sudjelovale mr.sc. Anica Birač, ravnateljica škole, mr.spec. Dejana Varnica, psihologinja, Danijela Pavić, prof. def. stručna suradnica, Ružica Knežević, medicinska sestra i Goranka Ćulibrk, prof. rehabilitator. Edukaciju je medijski poratila Vinkovačka televizija ( http://vktv.tv/ ).

  

    

  

 

RADIONICE ZA UČENIKE

Nakon završenih edukacija u Sisevcu na temu samozastupanja, učenik Valentin Matijašević koji je sudjelovao na edukacijama, započeo je s pripremom prezentacije projekta za predavanje na Vijeću učenika. Pripreme su se odvijale kroz radionice a učenike odgojno-obrazovne supine 17-21 godine, tijekom studenog i prosinca. Tijekom radionica učenici koji nisu bili direktno uključeni u edukaciju u Sisevcu imali su priliku naučiti osnovne vještine samozastupanja i uvježbavati tehnike i strategije samozastupanja kao  što je prezentiranje pred drugim učenicima.

                   

 

PREDAVANJE NA UČITELJSKOM VIJEĆU - "K europskim vrijednostima-osobe s invaliditetom kao ravnopravni građani"

21. prosinca 2015. godine održana je sjednica Učiteljskog vijeća na kojoj je Goranka Ćulibrk, prof.reh. predstavila projekt "K europskim vrijednostima-osobe s invaliditetom kao ravnopravni građani". Upoznala je kolege s provedenim aktivnostima, planiranim budućim projektnim aktivnostima te istaknula važnost osnaživanja osoba s intelektualnim teškoćama u cilju preuzimanja aktivne uloge u stvaranju inkluzivnog društva.

  

 

VIJEĆE UČENIKA

U veljači 2016. godine učenik odgojno-obrazovne skupine 14-17 g, Valentin Matijašević, upoznao je Vijeće učenika s projektom u koji je uključen ("K europskim vrijednostima-osobe s invaliditetom kao ravnopravni građani"). Predstavnicima razreda i odgojno-obrazovnih skupina prenio je svoja iskustva i znanja stečena tijekom edukacije. Također je na jednostavan način upoznao učenike s pojmom samozastupanja i pravima osoba s intelektualnim teškoćama. Učenici su ga pozorno slušali i izrazili želju da postanu članovi grupe za samozastupanje koja će se formirati u našoj školi.

  

 

PREDAVANJE ZA RODITELJE: Samozastupanje osoba s teškoćama

Krajem veljače 2016. godine održan je sastanak za roditelje učenika odgojno-obrazovne skupine 14-17 godina i odgojno-obrazovne skupine 17-21 godine. Roditelji su informirani o projektu "K europskim vrijednostima-osobe s invaliditetom kao ravnopravni građani" te o predviđenim projektnim aktivnostima u koje su uključena njihova djeca. Također su upoznati s pojmom samoodređenja i samozastupanja osoba s intelektualnim teškoćama kao i o značaju samozastupanja za osnaživanje osoba s intelektualnim teškoćama u cilju povećanja kvalitetete njihova života i preuzimanja aktivne uloge u društvu. Obavijestili smo ih o planiranom početku rada grupe za samozastupanje.  

   

 

PRVI SASTANCI GRUPE ZA SAMOZASTUPANJE

15 i 31.ožujka 2016. godine održani su prvi sastanci grupe za samozastupanje naše škole. Članovi grupe su učenici odgojno-obrazovne skupine 14-17 godina i odgojno-obrazovne skupine 17-21 g. Učiteljica Goranka Ćulibrk, kao voditeljica grupe, je objasnila učenicima što ćemo raditi na sastancima grupe, a učenik Valentin Matijašević, koji je sudjelovao u edukaciji na temu samozastupanja, svim je članovima grupe prenio svoja znanja i iskustva. Uz voditeljicu grupe na sastancima je sudjelovala i učiteljica Dejana Ivanković koja vodi odgojno-obrazovnu skupinu 14-17 godina. Dogovorili smo se da će se grupa sastajati jednom mjesečno do kraja školske godine. 

  

 

EDUKACIJA U BEOGRADU

Četvrta projektna aktivnost pod nazivom "Vršnjačka podrška i implementacija usluge" u okviru projekta "K europskim vrijednostima-osobe s invaliditetom kao ravnopravni građani" održana je od 18. do 20. ožujka 2016. godine u Beogradu. Teme su bile: održive socijalne usluge u zajednici, značaj usluge vršnjačke podrške, osobe s teškoćama kao članovi službe podrške.  Edukacija je organizirana kroz predavanja, radionice, diskusije, rad u malim grupama. Edukaciji je nazočilo 40 sudionika iz 6 partnerskih organizacija. Cilj edukacije je bio upoznavanje i osnaživenje sudionika te razvijanje i implementacija usluge vršnjačke podrške kao inovativnog pristupa u okviru kojeg se osobe s invaliditetom osnažuju za pružanje podrške vršnjacima i starijim osobama u lokalnoj zajednici. U edukaciji su sudjelovali mr.sc. Anica Birač, ravnateljica, Goranka Ćulibrk, prof. te učenici Valentin Matijašević i Marko Šarčević.

  

  

 

EDUKACIJA U NOVOM SADU

Od 22. do 24. travnja 2016. u Novom Sadu realizirana je peta projektna aktivnost pod nazivom "Program radnog angažovanja za OSI" u okviru projekta "Ka europskim vrijednostima - osobe s invaliditetom kao ravnopravni građani". Edukaciji su nazočile sve partnerske organizacije. Rad je bio organiziran kroz prezentacije, razmjenu praktičnih iskustava, radionice te rad u malim grupama. Cilj edukacije je bio upoznavanje primjera dobre prakse u poboljšanju mogućnosti zapošljavanja osoba s invaliditetom.

   

 

SASTANCI GRUPE ZA SAMOZASTUPANJE

Tijekom travnja i svibnja održali su se treći i četvrti sastanak grupe za samozastupanje. Voditeljica grupe Goranka Ćulibrk je uz učenike odgojno-obrazovnih skupina 14-17 i 17-21 godine te podršku učiteljice Dejane Ivanković obradila teme vezane uz strategije i tehnike samozastupanja. Na učenicima razumljiv način je objašnjeno da imaju pravo odlučivati o svim segmentima svog života i da mogu utjecati na situacije koje su od životnog značaja. Također su im pojašnjena načela i vrijednosti samozastupanja. Razgovaralo se i o svakodnevnim situacijama u kojima se učenici mogu samozastupati (kuća, škola, trgovina, pošta, kod liječnika). Učenici su iznosili vlastite primjere kada i kako oni mogu izraziti svoje želje i potrebe u obitelji i u školi, te na taj način vježbali samozastupanje.

       

 

EDUKACIJA U OHRIDU, MAKEDONIJA

Od 27. do 29. svibnja 2016. godine, u Ohridu, Makedonija, održana je i realizirana šesta projektna aktivnost pod nazivom „Debata o socijalnom preduzetništvu“ u okviru projekta „K europskim vrijednostima – osobe s invaliditetom kao ravnopravni građani“. Edukaciji je nazočilo ukupno 30 sudionika iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske i domaćinske organizacije „Poraka“ iz Makedonije kao i predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije. Rad je bio organiziran kroz prezentacije, prikaze dobrih primjera prakse, razmjenu praktičnih iskustava te rad u grupama. Edukacija je doprinjela stvaranju brojnih ideja za razvoj socijalnog poduzetništva u različitim sredinama. Cilj edukacije bio je upoznavanje i osnaživanje svih sudionika za razvijanje socijalnog poduzeća u njihovim sredinama kao jednu od mogućnosti zapošljavanja osoba s invaliditetom i drugih marginaliziranih skupina.

   

  

   

 

ZADNJI SASTANAK GRUPE ZA SAMOZASTUPANJE U ŠKOLSKOJ GODINI 2015/2016.

7. lipnja 2016. godine održan je zadnji sastanak grupe za samozastupanje u ovoj školskoj godini. Učenici su uz podršku učiteljica Goranke Ćulibrk i Dejana Ivanković razgovarali o mogućnostima primjene samozastupanja u svakodnevnom životu. Razgovarali smo o radu i zapošljavanju te o načinima traženja posla i potrebnim kvalifikacijama za određene poslove kao i o teškoćama na koje nailaze osobe s intelektualnim teškoćama pri traženju posla. Svi su se učenici složili da žele raditi kada završe školu i biti plaćeni za svoj rad. Učenici su aktivno sudjelovali u radionicama te navodili vlastite primjere gdje  mogu zastupati sami sebe. Neki učenici su izrazili želju u kojem području žele raditi kada završe obrazovanje u našoj školi (npr. u kuhinji restorana), a svi  su izrazili želju da grupa za samozastupanje nastavi s radom i iduće godine.

Učenik Valentin Matijašević je uredio zidne novine u holu škole pa su informacije o projektnim aktivnostima dostupne svim učenicima naše škole.

     

 

SASTANCI PROJEKTNOG TIMA

Nakon svake održane edukacije u okviru projekta održavani su sastanci projektnog tima škole. Projektni tim su činili Anica Birač, ravnateljica škole, Goranka Ćulibrk, edukacijski rehailitator, Martina Boričić Martić, edukacijski rehabilitator (do prosinca 2015. godine), Dejana Ivanković, učiteljica (od siječnja 2016. godine), Mirna Žerebni, edukacijski rehailitator, Ružica Knežević, medicinska sestra, Dejana Varnica, psiholog. Sastanke su vodile članice tima koje su sudjeovale na edukacijama. Na sastancima su se prenosile informacije s edukacija te su se dogovarali oblici i načini provedbe projektih aktivnosti u školi, kao i vremenski tijek aktivnosti, odnosno mogućnosti unapređenja rada škole u području zaštite prava osoba s invaliditetom, pogotovo djece i mladih. 

       

 

ZAVRŠNA KONFERENCIJA U NOVOM SADU

8. srpnja 2016. godine u Novom Sadu je održana završna konferencija u okviru projekta "K europskim vrijednostima-osobe s invaliditetom kao ravnopravni građani" u sklopu programa "Europa za građane". Konferenciji su nazočili predstavnici svih partnerskih organizacija te razne organizacije koje se bave osobama s invaliditetom ili socijalnom zaštitom (ukupno 106 sudionika). Svaka partnerska organizacija je predstavila svoj rad tijekom realizacije projekta te projektne rezultate. Najavljeno je i izdavanje vodiča koji će sažeti model samozastupanja i socijalne inkluzije građana s invaliditetom, a koji se temelji na projektnim rezultatima i međusobnoj suradnji. Našu školu su predstavljali ravnateljica Anica Birač, Dejana Varnica, Ružica Knežević, Goranka Ćulibrk i učenici Marko Šarčević i Valentin Matijašević. Konferencija je bila posljednja aktivnost u okviru projekta koji je trajao od rujna 2015. do kolovoza 2016. godine.

    

    

 

VODIČ ZA SAMOZASTUPANJE

Kao jedan od rezultata projekta "K europskim vrijednostima-osobe s invaliditetom kao ravnopravni građani", jeste i vodič za samozastupanje u kojem su detaljno prikazani ciljevi, aktivnosti i rezultati projekta te preporuke za rad s osobama s invaliditetom u području samozastupanja. Verzija vodiča na engleskom jeziku nalazi se u prilogu. Više o tome može se pronaći i na web stranici http://www.sapi.rs/2012/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=58&Itemid=826&lang=en

 

 

                

     

 

 

 

Facebook stranica


TražilicaKalendar
« Travanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
Prikazani događaji


Kalendar Rada


Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja

Anketa
Jeste li zadovoljni projektima koje škola provodi?

Forum

Arhiva dokumenata
preskoči na navigaciju